KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Home / O fundacji / KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L Nr119/1), zwane dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Latarnia z siedzibą w Woli Piotrowej 34, 38-505 Bukowsko.

2) inspektorem ochrony danych w Fundacji Latarnia jest Nina Dąbrówka, dane kontaktowe: 38-505 Bukowsko, Wola Piotrowa 34, telefon +48 509531086

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań fundacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust.2 lit. g RODO,Ustawa o rachunkowości – z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67) o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu przechowywania,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy: przesłać stosowne pismo na adres:
Fundacja Latarnia, Wola Piotrowa 34, 38-505 Bukowsko
lub biuro@fundacja-latarnia.pl

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO