CHRZESCIJAŃSKI DOM „ZATOKA PEREŁ”

 ZASADY  PRZYJĘCIA I POBYTU – REGULAMIN                                 

 

 • Chrześcijański Dom „Zatoka Pereł” Wola Piotrowa 8, jest filią Fundacji Latarnia, z siedzibą Wola Piotrowa 34, 38-505 Bukowsko. Zapewnia całodobową pomoc i schronienie.
 • Do CHD „Zatoka Pereł” przyjmowane są głównie kobiety i matki z dziećmi do 6 lat. Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor Ośrodka.
 • Do CHD „Zatoka Pereł” przyjmowane są tylko osoby świadome, że zawiodły wszystkie środki, których do tej pory próbowały oraz, że same sobie nie poradzą ze swoimi problemami. Chrześcijański Dom „Zatoka Pereł” opiera swoją pomoc na poznawaniu i stosowaniu Bożych Prawd w życiu człowieka.
 • Pomoc udzielana w CHD „Zatoka Pereł” jest wsparciem przy rozwiązywaniu problemów życiowych, mieszkaniowych, i finansowych. CHD „Zatoka Pereł” nie przejmuje odpowiedzialności za sytuację finansową w trakcie pobytu oraz mieszkaniową po upływie terminu pobytu w CHD „Zatoka Pereł”. Celem pobytu jest przezwyciężenie sytuacji kryzysowej i usamodzielnienie się.
 • W naszym CHD „Zatoka Pereł” nie używamy narkotyków, alkoholu ani papierosów. Dom ma charakter terapeutyczny. Przyjmowane są do niego osoby, które wyrażają zgodę na branie udziału w terapii.
 • Na terenie CHD „Zatoka Pereł” zakazane są również zakłady, różnego rodzaju gry hazardowe, posiadanie czasopism, książek o tematyce kryminalnej lub pornograficznej.
 • W CHD „Zatoka Pereł” mieszkańcy są zobowiązani do dbania o swój wygląd zewnętrzny, higienę osobistą, kulturę słowa i zachowania, czystość w pokojach i innych pomieszczeniach oraz na zewnątrz budynku, a także oszczędnego używania energii elektrycznej, gazu i wody.
 • Mieszkańcy są zobowiązani do dbania o mienie CHD „Zatoka Pereł” zgłaszając kadrze uszkodzenia i uczestnicząc w ich naprawach. Wyrządzenie jakiejkolwiek szkody, pociąga za sobą odpowiedzialność, w tym również i finansową.
 • Osoby przebywające w CHD „Zatoka Pereł” są zobligowane do pomagania słabym, chorym i nowo przybyłym.
 • Mieszkańcy z dziećmi są zobowiązaniu do:
 1. zapewnienia należytej opieki swoim dzieciom przebywającym w Domu, pełną odpowiedzialność za opiekę, wychowanie i zdrowie dziecka ponosi matka,
 2. zgłaszanie o przypadku krzywdzenia dzieci Kadrze, która po rozpoznaniu sytuacji podejmie właściwe kroki,
 3. zapewnienia opieki swoim dzieciom w przypadku przebywania matki poza CHD „Zatoka Pereł”, w przypadku nieobecności matki w CHD „Zatoka Pereł” opieka nad dziećmi powinna być potwierdzona pisemnie przez osobę, która bierze na siebie obowiązek opieki;

 

 • Mieszkańcy nie mogą nawiązywać więzi emocjonalnych z osobami płci przeciwnej.
 • Kadra ma prawo w każdej chwili skontrolować pomieszczenia mieszkalne, kontrolowana jest również poczta wychodząca oraz przychodząca.
 • Mieszkańcy są zobowiązani uczestniczyć w spotkaniach terapeutycznych, rozrywkach kulturalnych, modlitwach, nabożeństwach oraz są zobowiązani do przestrzegania ustalonego porządku dnia. Nie przestrzeganie zasad będzie skutkować odpowiednimi do przewinienia karami, a nawet usunięciem. Osoby przebywające w CHD „Zatoka Pereł” zobowiązane są współpracować z Kadrą oraz aktywnie korzystać z oferowanych form pomocy w celu przezwyciężenia sytuacji kryzysowej. Odmowa takiej współpracy może być powodem zaprzestania udzielania dalszej pomocy.
 • Każdy mieszkaniec CHD „Zatoka Pereł” powinien informować Kadrę o swoim stanie zdrowia. Leki wolno stosować za wiedzą Kadry. Leki oddawane są do depozytu, oraz przyjmowane są tylko w biurze, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 • Własne pieniądze, telefon komórkowy, w chwili przyjęcia oddawane są do depozytu.
 • Na terenie CHD „Zatoka Pereł” nie używamy prywatnych grzałek, kuchenek, sprzętu RTV, AGD i telefonów komórkowych. W CHD „Zatoka Pereł” nie wolno posiadać psów, kotów ani innych zwierząt.
 • Mieszkańcy zobowiązani są do wykonywania wszelkich poleceń Kadry, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w CHD „Zatoka Pereł”.
 • Opuszczenie CHD „Zatoka Pereł” wymaga uprzedniego zezwolenia. Samowolne opuszczenie terenu grozi wydaleniem.
 • Cisza nocna obowiązuje codziennie od godz. 22:00 -6:30. Po 22:00 obowiązuje zakaz opuszczania ośrodka, osoby powracające po godzinie 22:00 nie będą mogły skorzystać z noclegu w CHD „Zatoka Pereł”.
 • Odwiedziny są ustalone i odbywają się w dni i miejscu wyznaczonym przez Kadrę.
 • Odpowiedzialność za szkodę w mieniu CHD „Zatoka Pereł” ponosi osoba, która ją spowodowała; w przypadku nie ujawnienia sprawy, odpowiedzialność ponoszą wszyscy mieszkańcy.
 • Kadra może skontrolować pokoje mieszkalne, nawet pod nieobecność mieszkańca; Kadra może poprosić o zmianę pokoju w czasie pobytu;
 • CHD „Zatoka Pereł” nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy mieszkańców;
 • Rzeczy pozostawione przez mieszkańców trafiają do utylizacji lub zostaną przekazane na rzecz CHD „Zatoka Pereł”;
 • Posiłki są spożywane wspólnie w wyznaczonym do tego miejscu (jadalnia) i czasie.
 • Należy przestrzegać przepisów p/pożarowych i bezpieczeństwa wywieszonych na terenie Domu, określonych instrukcjami.
 • Pobyt w Chrześcijańskim Domu „Zatoka Pereł” jest odpłatny, 800 złotych miesięcznie od osoby dorosłej, 200 złotych miesięcznie od każdego dziecka.

Płatność obowiązkowa z góry za każdy miesiąc, w dniu przyjazdu należy uiścić opłatę za pierwszy miesiąc, w przypadku przyznawania zasiłków z instytucji opieki społecznej, mieszkańcy domu są zobowiązani do pokrywania w pierwszej kolejności, kosztów pobytu do kwoty 800 złotych miesięcznie za osobę dorosłą i 200 złotych od każdego dziecka.

 • Pobyt w CHD „Zatoka Pereł” może trwać do roku. W uzasadnionych przypadkach pobyt może ulec przedłużeniu.
 • Kadra CHD „Zatoka Pereł” zastrzega sobie możliwość zmiany w regulaminie.
 • Brak zgody na którykolwiek z punktów regulaminu, programu dnia, trybu przyjęcia, indywidualnego kontraktu – planu pracy oraz brak podpisu wyrażającego zgodę  na pobyt, uniemożliwia przebywanie w CHD „Zatoka Pereł”.

 

 

Podpis i Data:……………………………………………………………