Regulamin

                                           ZASADY  PRZYJĘCIA I POBYTU

 • Do Domu przyjmowane są  tylko osoby świadome, że zawiodły wszystkie środki których do tej pory próbowały oraz, że same sobie nie poradzą ze swoimi problemami. Chrześcijański Dom „Przystań” opiera swoją pomoc na poznawaniu i stosowaniu Bożych Prawd w życiu człowieka.
 • W naszym Domu nie używamy narkotyków, alkoholu ani papierosów.
  Na terenie Domu zakazane są również zakłady, różnego rodzaju gry hazardowe, posiadanie czasopism, książek o tematyce kryminalnej lub pornograficznej.
 • W Domu mieszkańcy są zobowiązani do dbania o swój wygląd zewnętrzny, higienę osobistą, kulturę słowa i zachowania, czystość w pokojach i innych pomieszczeniach oraz na zewnątrz budynku.
 • Mieszkańcy są zobowiązani do dbania o mienie Domu zgłaszając kadrze uszkodzenia i uczestnicząc w ich naprawach. Wyrządzenie jakiejkolwiek szkody, ponosi za sobą odpowiedzialność w tym również i finansową.
 • Osoby przebywające w Domu  są  zobligowane do pomagania słabym ,chorym i nowo przybyłym.
 • Mieszkańcy nie mogą nawiązywać więzi emocjonalnych z osobami płci przeciwnej. 
 • Kadra ma prawo w każdej chwili skontrolować pomieszczenia mieszkalne, kontrolowana jest również poczta wychodząca oraz przychodząca.
 • Mieszkańcy są zobowiązani uczestniczyć w spotkaniach terapeutycznych, rozrywkach kulturalnych, modlitwach, nabożeństwach oraz są zobowiązani do przestrzegania ustalonego porządku dnia. Nie przestrzeganie zasad będzie skutkować odpowiednimi do przewinienia karami, a nawet usunięciem z CHD „Przystań”.
 • Każdy mieszkaniec Domu powinien informować kadrę o swoim stanie zdrowia. Leki wolno stosować za wiedzą kadry.
 • Na terenie Domu nie używamy prywatnych grzałek, kuchenek, sprzętu RTV,AGD i telefonów komórkowych.
 • Opuszczenie Domu wymaga uprzedniego zezwolenia. Samowolne opuszczenie terenu grozi wydaleniem.
 • Cisza nocna obowiązuje codziennie od godz. 22:00 -6:30.
 • Pobyt w Chrześcijańskim Domu „Przystań” jest odpłatny, 800 złotych miesięcznie.

Płatność obowiązkowa z góry za każdy miesiąc, w dniu przyjazdu należy uiścić opłatę za pierwszy miesiąc, w przypadku przyznawania zasiłków z instytucji opieki społecznej, mieszkańcy domu są zobowiązani do pokrywania w pierwszej kolejności, kosztów pobytu do kwoty 800 złotych miesięcznie.

 • Kadra Domu zastrzega sobie możliwość zmiany w regulaminie.
 • Nie wyrażenie zgody na którykolwiek z punktów regulaminu  lub programu dnia oraz brak podpisu wyrażającego zgodę  na pobyt, eliminuje możliwość przebywania w Domu.
 • Chrześcijański Dom „Przystań” jest schroniskiem dla osób bezdomnych ( określenie funkcjonuje od 1 stycznia 2017 w związku z wejściem w życie znowelizowanych zapisów art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej {Dz.U. Z 2016r., poz.930 z późn. zm}).
 • Wyrażam zgodę i przyjmuję do wiadomości Zasady i Porządek Dnia Chrześcijańskiego Domu „Przystań” oraz wyrażam zgodę na na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. )oraz na udostępnianie swoich danych osobowych i dokumentów do wglądu i do publikowania swojego wizerunku.

Podpis i Data:……………………………………………………………