Fundacja Latarnia w LOWE

Fundacja Latarnia w LOWE

Od grudnia 2017 Fundacja Latarnia bierze udział w spotkaniach doradczych z zakresu partnerstwa na rzecz edukacji dorosłych w oparciu o model LOWE oraz zwiększeniu dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie w Gminie Bukowsko, realizowanych przez Zespół Szkół w Nowotańcu.
 
Zespół Szkół w Nowotańcu jest jedną z 45 placówek w Polsce realizujących grant na powstanie i funkcjonowanie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w ramach projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”, odbywającego się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. 
 
 

Serdecznie gratulujemy Szkole projektu.